A hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatási tanulmányainak támogatása érdekében Székkutas Község Önkormányzata csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2013. évi fordulójához.

Pályázók köre:

A pályázatra azok a települési önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, aki:

- középiskolai akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzésben vesz részt

- a Magyar Honvédség és a fegyveres szervek hivatásos és szerződéses állományú hallgatója

- doktori (PhD) képzésben vesz részt

- külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban

Pályázat benyújtása:

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése: https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx

A regisztrációt követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A személyes és pályázati adatok feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. A benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzatnak az EPER-Bursa rendszerben igazolnia szükséges. A nem befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt. 

 

A PÁLYÁZAT RÖGZÍTÉSÉNEK ÉS AZ ÖNKORMÁNYZATHOZ TÖRTÉNŐ BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE: 2012. NOVEMBER 23.
 
 
Az ösztöndíj folyósítása:
 
Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév: a 2012/2013. tanév második (tavaszi), illetve a 2013/2014. tanév első (őszi) féléve.
 
A beérkezett pályázatokat az illetékes települési önkormányzat bírálja el
2012. december 17-ig.
 
 
 
A pályázat részleteiről és a kötelező mellékleteiről részletesen itt olvashat:
 
 
 
A pályázattal kapcsolatban bővebb felvilágosítást a Polgármesteri Hivatalban Olasz Mónikától, a pályázat kezelőjétől kérhet.
 
 
Székkutas Község Önkormányzat