A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. § (1) bekezdése alapján a Székkutas Község Önkormányzat fenntartásában lévő Székkutasi Líbor Ilona Óvoda intézményben az óvodai beiratkozás idejéről és rendjéről az alábbi hirdetményt teszem közzé.


Az óvodai jogviszony létesítése:
A szülő a harmadik életévét 2019. augusztus 31. napjáig betöltő gyermekét – legalább napi négy órában történő óvodai foglalkoztatásra – köteles személyesen beíratni jelen hirdetményben meghatározott időpontban az óvodába. 
Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden Székkutason lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. 

A beiratkozás időpontja és helyszíne:
2019. április 25. 8.00-16.30
2019. április 26. 8.00-16.30
Pótbeiratkozás:
2019. április 29. 8.00-16.30


Székkutasi Libor Ilona Óvoda (6821 Székkutas, Murgács Kálmán u. 20.)


Felmentés kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól:
A jegyző a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja. Az a szülő, aki felmentést kér a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, az óvodai beiratkozásra meghatározott időtartam kezdő időpontjáig, azaz 2019. április 25. napjáig nyújthatja be kérelmét a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőhöz, továbbá a kérelem másolatát a kötelező felvételt biztosító óvoda vezetőjéhez.
Amennyiben a napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, a szülő köteles arról legkésőbb 2019. május 31. napjáig írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.
A jelentkezés a gyermek és a szülő személyes megjelenésével, óvodai felvétel iránti kérelem kitöltésével történik. (A kérelem az óvodában vehető át az óvodavezetőtől.)


A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:
•    a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (születési anyakönyvi kivonat, lakcímkártya, TAJ kártya),
•    a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa (személyi igazolvány, lakcímkártya).


Az óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése esetén alkalmazható jogkövetkezmények:


Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § a) pontja értelmében szabálysértést követ el.   
Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja:


Az óvoda vezetője az óvodai felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban, a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában közli a szülővel legkésőbb 2019. május 10. napjáig. 


A jogorvoslati eljárás szabályai:
A szülő a felvételi kérelem elutasítása esetén a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül jogorvoslati kérelemmel fordulhat Székkutas Község Jegyzőjéhez. A kérelmet írásban, az óvoda vezetőjénél kell benyújtani. A jegyző a másodfokú eljárás során a kérelmet elutasíthatja, a döntést megváltoztathatja vagy megsemmisítheti és a nevelési intézményt új döntés meghozatalára utasíthatja.


Az óvodai beiratkozás rendjére irányadó jogszabályok:
•    a nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény
•    a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet
•    a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény