Tájékoztatom Önöket, hogy az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet módosításáról szóló 30/2019. (VII. 26.) BM rendelettel, 2020. január 22-én módosított az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendeletben, - továbbiakban OTSZ – a külterületi ingatlanokon történő irányított égetésekre vonatkozólag új eljárásrend került kidolgozásra.
 
A külterületi ingatlanokon történő égetés végzésére az OTSZ alábbi passzusai vonatkoznak:
OTSZ 225. § (1) Ha a jogszabály másként nem rendelkezik, a lábon álló növényzet, tarló, növénytermesztéssel összefüggésben és a belterületi, valamint a külterületen lévő zártkerti ingatlanok használata során keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos.
226. § (1) Ha azt a jogszabály lehetővé teszi, külterületen az ingatlan tulajdonosa, használója legfeljebb 10 ha egybefüggő területen irányított égetést végezhet.
(2) Az irányított égetés végzésének időpontját, terjedelmét, földrajzi koordinátákkal vagy helyrajzi számmal megadott helyét a megkezdés előtt 5 nappal az illetékes hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervéhez írásban kell bejelenteni.
(3) Az irányított égetés során a tűz nem hagyható őrizetlenül, és veszély esetén azt azonnal el kell oltani.
(4) Az irányított égetés csak úgy végezhető, hogy az a környezetére tűz- és robbanásveszélyt ne jelentsen.
(5) Az irányított égetés befejezése után a helyszínt gondosan át kell vizsgálni, és a parázslást, izzást – vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal – meg kell szüntetni.
227. § (1) Az irányított égetés során a tarlóégetés csak az alábbiak szerint végezhető:
a) a tarlónak minden oldalról egyidejűleg történő felgyújtása tilos; az égetéshez csak a tarlómaradványok használhatók fel; a szalmát elégetéssel megsemmisíteni, lábon álló gabonatábla mellett tarlót égetni tilos,
b) a tarlót vagy az érintett szakaszokat a tarlóégetés megkezdése előtt legalább 3 méter szélességben körül kell szántani vagy tárcsázni, és az adott területen az apró vadban okozható károk elkerülés érdekében vadriasztást kell végrehajtani, a fasorok, facsoportok védelmére a helyi adottságoknak megfelelő, de legalább 6 méteres védősávot kell szántással vagy tárcsázással biztosítani,
c) tarlóégetés 10 ha-nál nagyobb területen szakaszosan végezhető, és csak az egyik szakasz felégetése után lehet a másik szakasz felégetéséhez hozzáfogni,
d) a tarlóégetés során tűzoltásra alkalmas kéziszerszámmal ellátott, megfelelő létszámú, kioktatott személy jelenlétéről kell gondoskodni, és legalább egy mezőgazdasági vontatót ekével vagy tárcsával a helyszínen készenlétben kell tartani.
(2) A lábon álló növényzet, avar és egyéb növényi hulladék irányított égetése során az (1) bekezdés szabályait kell alkalmazni.
228. § (1) A szabadtéren keletkező tüzek megelőzése érdekében a vasút és a közút mindkét oldalán annak kezelője köteles a szélső vasúti vágánytengelytől mérve legalább 4,0 méter széles, a közút szélétől mérve legalább 3 méter széles védősávot kialakítani.
(2) A védősávot éghető aljnövényzettől, gallytól tisztán kell tartani.
(3) A folyamatos tisztántartástól, éghető anyagtól mentes állapotban tartásról a védősávval érintett terület tulajdonosa, kezelője, haszonbérlője köteles gondoskodni.
 
A fentiekben leírtak összegzéseképpen minden olyan külterületen végzett szabadtéri égetést, melyet a 2015. március 05-tel hatályba lépett az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet alapján engedélyeztetni kellett a katasztrófavédelmi helyi szerve előtt, a 2020. január 22-től hatályos változatának 226. § (2) bekezdése értelmében az ingatlan tulajdonosának, használójának, az irányított égetés végzésének időpontját, terjedelmét, földrajzi koordinátákkal vagy helyrajzi számmal megadott helyét a megkezdés előtt 5 nappal az illetékes hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervéhez, a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz (6721 Szeged, Berlini körút 16-18.) írásban kell bejelentenie.
 
A be nem jelentett tűzgyújtás tevékenység tűzvédelmi bírságot von maga után!

A bejelentéshez szükséges nyomtatvány elérhető az alábbi linkre kattintva:

http://szekkutas.hu/documents/bejelentes_kulteruleti_iranyitott_egeteshez.pdf

Az alábbi formákban kerülhet benyújtásra égetés bejelentés:
• Email formában: csongrad.titkarsag@katved.gov.hu
• Ügyfélkapun: CSMKI (hivatali kapu azonosító: 109255138)
• Cégkapun keresztül: CSMKI (hivatali kapu azonosító: 109255138)
• E-Papíron keresztül:
o Témacsoport – Tűzvédelemmel/tűzesettel kapcsolatos ügyintézés
o Ügytípus – Tűzvédelmi hatósági ügyintézés
o Címzett – Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
 
Tisztelettel:
 
Krám István tű. alezredes
kirendeltség-vezető
Szentesi Katasztrófavédelmi Kirendeltség