Tisztelt Ebtartók!

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B.§ (1) bekezdése alapján Székkutas Község Önkormányzata ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira tekintettel Székkutas község területén 2024. május 1-től május 31-ig terjedő időszakban Székkutas község közigazgatási területén tartott ebek vonatkozásában ebösszeírást végez.


Az ebösszeírás önbevallásos módszerrel történik, ezért felhívjuk a figyelmet, hogy a formanyomtatvány beszerzése az ebtulajdonos/ebtartó kötelessége.
Az  ebösszeírás  során  az  ebtartóknak  ebenként egy,  a  hivatkozott  jogszabályban  meghatározott  adattartalmú adatlapot  „  Ebösszeíró  adatlap”  kell  kitölteni  és  azt  (azokat)  az  önkormányzathoz  visszajuttatni.  


Az  adatlap folyamatosan beszerezhető a Székkutasi Polgármesteri Hivatalban (6821 Székkutas, Béke u. 2.) és a Murgács Kálmán Művelődési Házban (6821 Székkutas, Vásárhelyi út 14.)  vagy  letölthető  az önkormányzat honlapjáról (az alábbi linken). A kitöltéssel kapcsolatos tájékoztatás személyesen a Hivatalban illetve a 62/593-050 telefonszámon kérhető.

https://szekkutas.hu/documents/1714729632_ebosszeiro_%20nyomtatv%C3%A1ny%20Sz%C3%A9kkutas.pdf

Az ebösszeíró adatlapot ebenként kitöltve az alábbi módokon lehet benyújtani: 
-    személyesen vagy postai úton a Székkutas Községi Önkormányzat, 6821 Székkutas, Béke u. 2. címre, illetve a Hivatal bejárata melletti postaládába. 
-    elektronikusan a titkarsag@szekkutas.hu elektronikus levélcímre

Az ebösszeíró adatlapok leadásának határideje: 2024. május 31.

Felhívom továbbá az ebtulajdonosok figyelmét, hogy:
-    a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm.rendelet 17/B § (10) bekezdése értelmében 2013. január 1. napjától a négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel megjelölve tartható, ezért kérem, amennyiben a jogszabályban meghatározott kötelezettségének még nem tett eleget, úgy szíveskedjék a transzponderrel nem rendelkező ebeket állatorvosnál megjelöltetni.
-    Az ebösszeírásban mikrochippel ellátott és az állatorvosnál korábban bejelentett, a központi nyilvántartásban már szereplő, valamint a bilétával rendelkező és a helyi nyilvántartásban szereplő ebeket is be kell jelenteni.
-    Az ebtulajdonosok az ebösszeírást követően is kötelesek az adatokban bekövetkezett változásokat, szaporulatot írásban bejelenteni.
- Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését és a benyújtott adatlapok valóság tartalmát a hivatal munkatársai ellenőrizni fogják.
- Az ebösszeírás illetve az eboltás és jelölés elmulasztásának jogkövetkezménye - az állatvédelmi bírságról szóló kormányrendelet alapján - minimum 30.000,- Ft pénzbírság.

 
Együttműködését megköszönve,

Dr. Nagy Viktória
jegyzői jogkörben eljáró jogi referens

 

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ


az „EBÖSSZEÍRÓ ADATLAP”- nyomtatványhoz
Az I. pont esetében az eb tulajdonosa lehet ugyanaz, mint az ebtartó, de el is térhet a két személy. Egyezés esetén is kitöltendő mindkét rovat.
A II. pontnál az eb fajtája a törzskönyv alapján, fajtajellege az eb külleme alapján azonosítható be, de meg nem
határozható fajtajellegek hiányában „keverék” megjelölést kell beírni.
A III. pontnál a transzponderes (mikrochip) jelölést végrehajtó állatorvos által kibocsátott okmányon feltüntetett mikrochip sorszámát kell beírni, ezen, illetve a pecsétlenyomaton szerepel a beültetést végző állatorvos neve és a kamarai bélyegzőjének száma is. Ugyanez vonatkozik az ivartalanításra és a kisállat-útlevél kiállítására is.
A IV. pont az állatorvos által az eboltási könyvben rögzített adatok alapján tölthető ki, amellyel már minden ebtartónak rendelkeznie kell. Az V. Egyéb adatok pontjában a veszettség szempontjából aggályos eb megfigyelési státuszát kell megjelölni, azaz, hogy az eb megfigyelés alatt áll-e, vagy sem, illetve az eb veszélyessé lett-e minősítve, vagy nem.
HA ELVESZETT AZ OKMÁNY: az okmány száma helyett „elveszett” szöveg kerüljön beírásra, és nyilatkozzon, hogy melyik állatorvos (név és székhely) végezte a beavatkozást, vagy adta ki az okmányt.
HA NINCS OKMÁNY (nincs chip beültetve, nincs ivartalanítva az eb, nincs kisállatútlevél, nem oltatta, az eb még nem érte el a 4 hónapos kort): a sorszám, vagy szám helyett „nincs” szöveg kerüljön beírásra.