„LEGDÍSZESEBB ADVENTI INGATLAN (ÉPÜLET, UDVAR)” FOTÓPÁLYÁZAT RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA

I. Szervező:

Jelen részvételi szabályzatban bemutatásra kerülő pályázat (a továbbiakban: Fotópályázat) szervezője Székkutas Község Önkormányzata (6821 Székkutas, Béke u. 2.) a továbbiakban Szervező. 

II. A Fotópályázat meghirdetésének időpontja, helye, a pályázaton benyújtott fotók közzététele:

A Szervező a jelen Szabályzatot 2021. december 16-án teszi közzé Székkutas Község honlapján és Székkutas község hivatalos Facebook oldalán.
A beküldött fotók felhasználásra kerülhetnek Székkutas község hivatalos Facebook oldalán és honlapján (www.szekkutas.hu).

III. A Fotópályázat résztvevői (a továbbiakban: Pályázó):

A Fotópályázaton székkutasi lakóhellyel rendelkező személyek nevezhetnek. 

IV. A Fotópályázaton való részvétel feltételei:

1. A Fotópályázaton történő részvétel ingyenes, nevezési, regisztrációs díj nincs.

2. A Pályázónak a szekkutas.fejlesztes@gmail.com e-mail címre el kell küldenie nevét, lakcímét, a fotókat és azok címét legkésőbb 2021. december 22. 18:00 óráig. 

A Pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy hozzájárul ahhoz, hogy: a Fotópályázat keretében beküldött fotókat Székkutas Község Önkormányzata, illetve Székkutas Község Önkormányzata megbízásából harmadik fél a promóciós anyagain és honlapján időbeli korlátozás nélkül, térítésmentesen felhasználhatja. Az e-mail elküldésével a Pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a Székkutas község hivatalos Facebook oldalán a nevét és az általa készített fotókat ezen kívül a www.szekkutas.hu oldalon, kiadványaiban közzétegye. (1. sz. melléklet)

A nyilatkozat az alábbi hivatkozásra kattintva érhető el:
http://szekkutas.hu/documents/Szekkutas_Szabalyzat_2021.pdf

3. A 2. pontban felsorolt nyilatkozatok hiányában a pályázat érvénytelen. A Fotópályázathoz csak a Pályázó által személyesen készített képet lehet felhasználni.

4. Egy Pályázó legfeljebb 3 darab fényképfelvételt küldhet be. 

V. A Pályaművel (fényképfelvétellel) szemben támasztott követelmények:

1. A fotók témája kizárólag „Legdíszesebb adventi porta (épület, udvar)” vonatkozású témát ábrázolhat, ami a pályázat nevéhez köthető. 

2. A fényképfelvétel természetes körülmények között, a pályázó lakcímén kell, hogy készüljön. A korrekció a teljes képre vonatkozó kis mértékű digitális módosításokból állhat. A kép egyes részeinek, illetve részleteinek módosítása nem megengedett! A fotók eredeti mondanivalóját a korrekciók nem módosíthatják. Fenti előírások megszegése a pályázatból való kizárást eredményezheti.

3. Erőszakos, provokáló, illetlen vagy politikai témájú fotókkal pályázók automatikusan kizárásra kerülnek a pályázatból.

4. A feltöltendő képfájlokkal szemben támasztott követelmények: a fotók eredeti méretben való elküldése, valamely általánosan használt képarány (pl. 4:3, 3:2, 16:9) JPEG formátum. A fotókon felirat nem helyezhető el, a fotók címét külön, az e-mailben kell megadni. 

VI. A Pályaművek elbírálása:

1. Szervező a beérkező pályaműveket a beérkezés határidejét követően felölti Székkutas község hivatalos Facebook oldalára. A legtöbb „like”-ban részesülő kép készítője közönségdíjban részesül. A beérkező képekre 2022. január 3. 12:00 óráig van lehetőség szavazni.

2. Székkutas Község Önkormányzata a promóciós anyagain felhasználásra kerülő fotókon jogosult olyan mértékű és jellegű változtatásokat végrehajtani, melyek a közzétételhez, megjelentetéshez elengedhetetlenek (szín- és fénykorrekció, képkivágás, egyéb digitális vagy nyomdai előkészítés folyamán szükséges beavatkozás), ám ezen változtatások a fotók koncepcióját és lényegi mondanivalóját nem befolyásolják.

VII. A Pályaművek elbírálásának eredménye:

A fotópályázat résztvevői tárgyjutalomban részesülnek. 

VIII. Egyéb tudnivalók: 

1. A Pályázó a jelentkezésével automatikusan elfogadja a jelen Szabályzatban szereplő feltételeket.

2. Szervező fenntartja a jogot arra vonatkozóan, hogy akár előzetes nyilvános bejelentés és időbeli korlátozás nélkül jelen Szabályzat módosításának közzétételével a Fotópályázat feltételeit (különösen annak időtartamát, a jutalmak mennyiségét, típusát, a részvételre jogosultak körét stb.) megváltoztassa, illetőleg a pályázatot a szabályzatban meghirdetett időpontot megelőzően befejezetté nyilvánítsa.

3. Szervező a fényképek rendelkezésére bocsátásával összefüggésben, annak megtörténtét követően minden, nem jelen Szabályzatban említett pályázói, vagy harmadik személytől származó vagyoni, vagy nem vagyoni igényt elutasít.

4. A Pályázó tudomásul veszi, hogy a Pályaművek elkészítésével vagy azok nyilvános bemutatásával okozott személyiségi és szerzői jogsértésekért minden felelősség a Pályázót terheli, beleértve a jogsértéssel bekövetkező anyagi felelősséget is. Nyilvánvaló jogsértés esetén Szervező a Pályázót, vagy adott Pályaművét a Pályázatból kizárhatja. Harmadik személyek részéről felmerülő, megalapozottnak minősített jogi igények esetén Szervező azokat a Pályázóra hárítja. 

IX. Adatkezelés: 

1. A Pályázó a Fotópályázaton történő részvétellel, kifejezett és feltétel nélküli hozzájárulását adja ahhoz, hogy neve, nyilvánosságra kerüljön.

2. A Szervező a jelen Részvételi szabályzatnak, valamint az adatvédelemre vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kezeli a Pályázó személyes adatait, azokat illetéktelenül harmadik személyek részére tovább nem adja.

X. Záró rendelkezések
A szabályzat 2021. december 16. napjától lép hatályba.

Székkutas, 2021. december 16.